Thứ Năm, 2/4/2015
  Trang chủ | Góp ý | Sơ đồ | English  
Thông tin chung 
Chủ tịch Quốc hội 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
Các cơ quan Quốc hội 
Đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH 
Các Kỳ họp Quốc hội 
Các phiên họp UBTVQH 
Tin hoạt động Quốc hội 
Tin hoạt động HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội 
Hoạt động giám sát 
Danh sách ĐBQH 
Các ấn phẩm 
Tư liệu Quốc hội 
Tư liệu bầu cử Quốc hội
Tư liệu Quốc hội các khoá
Thư viện ảnh
Thư viện phim
Các hội nghị quốc tế
Thông tin chuyên đề 
CSDL Luật Việt Nam 
Thư điện tử 
Liên kết website 
Văn bản quy phạm pháp luật hợp nhất 
Văn kiện tài liệu kỳ họp Quốc hội 
Tìm kiếm  
 * Phiên bản Tiếng Việt
       - Thông tin chung
          + Cộng hòa XHCN Việt Nam
          + Hiến pháp
          + Chức năng nhiệm vụ của Quốc hội
          + Tổ chức bộ máy của Quốc hội
          + Lịch sử Quốc hội
       - Chủ tịch Quốc hội
       - Ủy ban Thường vụ Quốc hội
          + Tổ chức, chức năng nhiệm vụ
          + Danh sách Ủy viên UBTV QH
          + Các phiên họp
       - Các cơ quan Quốc hội
          + Ủy ban thường vụ Quốc hội
          + Hội đồng dân tộc và các Ủy ban
          + Các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
          + Văn phòng Quốc hội
       - Đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH
          + Địa vị pháp lý
          + Tiêu chuẩn
          + Nhiệm vụ
          + Quyền hạn
          + Bầu cử Đại biểu Quốc hội
          + Đoàn Đại biểu Quốc hội
          + Danh sách ĐBQH
       - Các Kỳ họp Quốc hội
          + Quốc hội khóa XIII
               + Kỳ họp thứ tám
                     Chương trình làm việc
                     Thông cáo
                     Ảnh hoạt động
               + Kỳ họp thứ bảy
                     Chương trình làm việc
                     Thông cáo
                     Văn kiện tài liệu
                     Biên bản gỡ băng
                     Trả lời chất vấn
                     Ảnh hoạt động
                     Thông tin khác
               + Kỳ họp thứ sáu
                     Chương trình làm việc
                     Thông cáo
                     Văn kiện tài liệu
                     Biên bản gỡ băng
                     Trả lời chất vấn
                     Ảnh hoạt động
                     Thông tin khác
               + Kỳ họp thứ năm
                     Chương trình làm việc
                     Thông cáo
                     Văn kiện tài liệu
                     Biên bản gỡ băng
                     Trả lời chất vấn
                     Ảnh hoạt động
                     Thông tin khác
               + Kỳ họp thứ tư
                     Chương trình làm việc
                     Thông cáo
                     Văn kiện tài liệu
                     Biên bản gỡ băng
                     Trả lời chất vấn
                     Ảnh hoạt động
                     Thông tin khác
               + Kỳ họp thứ ba
                     Chương trình làm việc
                     Thông cáo
                     Văn kiện tài liệu
                     Biên bản gỡ băng
                     Trả lời chất vấn
                     Ảnh hoạt động
                     Thông tin khác
               + Kỳ họp thứ hai
                     Chương trình làm việc kỳ họp
                     Thông cáo
                     Văn kiện tài liệu
                     Biên bản gỡ băng
                     Ảnh hoạt động
                     Thông tin khác
               + Kỳ họp thứ nhất
                     Chương trình làm việc kỳ họp
                     Thông cáo
                     Văn kiện tài liệu
                     Biên bản gỡ băng
                     Ảnh hoạt động
                     Thông tin khác
          + Quốc hội khoá XII
               + Kỳ họp thứ 9
                     Chương trình làm việc
                     Thông cáo
                     Văn kiện tài liệu
                     BIên bản gỡ bằng ghi âm
                     Ảnh hoạt động
                     Thông tin khác
               + Kỳ họp thứ 8
                     Chương trình làm việc
                     Thông cáo
                     Văn kiện tài liệu
                     Biên bản gỡ băng ghi âm thảo luận
                     Trả lời chất vấn
                     Ảnh hoạt động
                     Thông tin khác
               + Kỳ họp thứ 7
                     Chương trình làm việc
                     Thông cáo
                     Văn kiện tài liệu
                     Biên bản ghi âm thảo luận
                     Trả lời chất vấn
                     Ảnh hoạt động
                     Thông tin khác
               + Kỳ họp thứ 6
                     Chương trình làm việc
                     Thông cáo
                     Văn kiện tài liệu
                     Biên bản ghi âm thảo luận
                     Trả lời chất vấn
                     Ảnh hoạt động
                     Thông tin khác
               + Kỳ họp thứ 5
                     Chương trình làm việc
                     Thông cáo kỳ họp
                     Văn kiện tài liệu
                     Biên bản ghi âm thảo luận
                     Trả lời chất vấn
                     Ảnh hoạt động
                     Thông tin khác
               + Kỳ họp thứ 4
                     Chương trình làm việc
                     Thông cáo kỳ họp
                     Văn kiện tài liệu
                     Biên bản ghi âm thảo luận
                     Trả lời chất vấn
                     Ảnh hoạt động
                     Thông tin khác
               + Kỳ họp thứ 3
                     Chương trình làm việc
                     Thông cáo kỳ họp
                     Văn kiện tài liệu
                     Biên bản ghi âm thảo luận
                     Trả lời chất vấn
                     Ảnh hoạt động
                     Các thông tin khác
               + Kỳ họp thứ 2
                     Chương trình làm việc
                     Thông cáo kỳ họp
                     Văn kiện tài liệu
                     Biên bản ghi âm thảo luận
                     Trả lời chất vấn
                     Ảnh hoạt động
                     Các thông tin khác
               + Kỳ họp thứ nhất
                     Chương trình làm việc
                     Thông cáo kỳ họp
                     Văn kiện tài liệu
                     Biên bản ghi âm thảo luận
                     Ảnh hoạt động
          + Quốc hội khóa XI
               + Kỳ họp thứ 11
                     Chương trình làm việc
                     Thông cáo kỳ họp
                     Văn kiện tài liệu
                     Biên bản ghi âm thảo luận tại hội trường
                     Trả lời chất vấn
               + Kỳ họp thứ 10
                     Chương trình làm việc
                     Thông cáo kỳ họp
                     Văn kiện tài liệu
                     Biên bản ghi âm thảo luận tại hội trường
                     Trả lời chất vấn
               + Kỳ họp thứ 9
                     Chương trình làm việc
                     Thông cáo kỳ họp
                     Văn kiện tài liệu
                     Biên bản ghi âm thảo luận tại hội trường
                     Trả lời chất vấn
               + Kỳ họp thứ 8
                     Chương trình làm việc
                     Thông cáo kỳ họp
                     Văn kiện tài liệu
                     Biên bản ghi âm thảo luận tại hội trường
                     Trả lời chất vấn
               + Kỳ họp thứ 7
                     Thông cáo kỳ họp
                     Văn kiện tài liệu
                     Biên bản ghi âm thảo luận tại hội trường
                     Trả lời chất vấn
               + Kỳ họp thứ 6
                     Thông cáo kỳ họp
                     Văn kiện tài liệu
                     Trả lời chất vấn
               + Kỳ họp thứ 5
                     Thông cáo kỳ họp
                     Văn kiện tài liệu
                     Trả lời chất vấn
               + Kỳ họp thứ 4
                     Thông cáo kỳ họp
                     Văn kiện tài liệu
                     Trả lời chất vấn
               + Kỳ họp thứ 3
                     Thông cáo kỳ họp
                     Văn kiện tài liệu
               + Kỳ họp thứ 2
                     Thông cáo kỳ họp
                     Văn kiện tài liệu
               + Kỳ họp thứ 1
                     Thông cáo kỳ họp
                     Văn kiện tài liệu
          + Quốc hội khoá X
               + Kỳ họp thứ 11
                     Thông cáo kỳ họp
                     Văn kiện tài liệu
               + Kỳ họp thứ 10
                     Thông cáo kỳ họp
                     Văn kiện tài liệu
       - Các phiên họp UBTVQH
          + Quốc hội khoá XIII
               + Phiên họp thứ 36
                     Thông cáo
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 35
                     Thông cáo
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 34
                     Thông cáo
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 33
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 32
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 31
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 30
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 29
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 28
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 27
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 26
                     Thông cáo
                     Chương trình chất vấn
                     Tài liệu chất vấn
                     Chất vấn tại phiên họp
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 25
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 24
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 23
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 22
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 21
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 20
                     Thông cáo
                     Chương trình chất vấn
                     Tài liệu chất vấn
                     Chất vấn tại phiên họp
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 19
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 18
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 17
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 16
                     Thông cáo
                     Chương trình chất vấn
                     Tài liệu chất vấn
                     Chất vấn tại phiênhọp
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 15
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 14
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 13
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 12
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 11
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 10
                     Thông cáo
                     Tài liệu chất vấn
                     Chất vấn tại phiên họp
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 9
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 8
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 7
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 6
                     Thông cáo
                     Chương trình chất vấn
                     Tài liệu chất vấn
                     Chất vấn tại phiên họp
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 5
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 4
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 3
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ 2
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
               + Phiên họp thứ nhất
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận
          + Quốc hội khoá XII
               + Phiên họp thứ 42
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 41
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 40
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 39
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 38
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 37
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 36
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 35
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 34
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 33
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 32
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 31
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 30
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 29
                     Chương trình chất vấn
                     Chất vấn tại phiên họp
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 28
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 27
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 26
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 25
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 24
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 23
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 22
                     Chương trình chất vấn
                     Tài liệu chất vấn
                     Chất vấn tại phiên họp
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 21
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 20
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 19
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 18
                     Chương trình chất vấn
                     Tài liệu chất vấn
                     Chất vấn tại phiên họp
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 17
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 16
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
               + Phiên họp thứ 15
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận của CTQH
               + Phiên họp thứ 14
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận của CTQH
               + Phiên họp thứ 13
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận của CTQH
               + Phiên họp thứ 12
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận của CTQH
               + Phiên họp thứ 11
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận của CTQH
               + Phiên họp thứ 10
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận của CTQH
               + Phiên họp thứ 9
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận của CTQH
               + Phiên họp thứ 8
                     Chương trình chất vấn
                     Tài liệu chất vấn
                     Chất vấn tại phiên họp
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận của CTQH
               + Phiên họp thứ 7
                     Chất vấn tại phiên họp
                     Thông cáo
                     Một số hình ảnh tại phiên họp
                     Thông báo kết luận của CTQH
               + Phiên họp thứ 6
                     Thông cáo
                     Thông báo kết luận của CTQH
               + Phiên họp thứ 5
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 4
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 3
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 2
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ nhất
                     Thông cáo
          + Quốc hội khóa XI
               + Phiên họp thứ 51
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 50
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 49
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 48
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 47
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 46
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 45
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 44
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 43
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 42
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 41
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 40
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 39
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 38
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 37
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 36
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 35
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 34
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 33
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 32
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 31
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 30
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 29
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 28
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 27
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 26
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 25
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 24
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 23
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 22
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 21
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 20
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 19
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 18
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 17
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 16
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 15
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 14
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 13
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 12
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 11
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 10
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 9
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 8
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 7
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 6
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 5
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 4
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 3
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 2
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ nhất
                     Thông cáo
          + Quốc hội khóa X
               + Phiên họp thứ 54
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 53
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 52
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 51
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 50
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 49
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 48
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 47
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 46
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 45
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 44
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 43
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 42
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 41
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 40
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 39
                     Thông cáo
               + Phiên họp thứ 38
                     Thông cáo
       - Tin hoạt động Quốc hội
       - Lấy ý kiến nhân dân về các Dự án Luật, Pháp lệnh
          + Dự án Luật đất đai (sửa đổi)
               + Góp ý vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
               + Các văn bản
       - Tin hoạt động HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội
       - Hoạt động giám sát
          + Tin hoạt động giám sát
          + Phiên giải trình tại HĐDT và các Ủy ban
               + Ủy ban Pháp luật
          + Chương trình giám sát
          + Các báo cáo giám sát
               + Một số báo cáo giám sát năm 2013
               + Một số báo cáo giám sát năm 2012
               + Một số báo cáo giám sát năm 2011
               + Một số báo cáo giám sát năm 2010
               + Một số báo cáo giám sát năm 2009
               + Một số báo cáo giám sát năm 2008
       - Danh sách ĐBQH
       - Các ấn phẩm
          + Báo Đại biểu Nhân dân
          + Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
          + Các ấn phẩm khác
       - Tư liệu Quốc hội
          + Tư liệu bầu cử Quốc hội
          + Tư liệu Quốc hội các khoá
               + Khóa XII
               + Khoá XI
               + Khoá X
               + Khoá IX
               + Khoá VIII
               + Khoá VII
               + Khoá VI
               + Khoá V
               + Khoá IV
               + Khoá III
               + Khoá II
               + Khoá I
          + Thư viện ảnh
               + Chủ tịch Quốc hội các khoá
               + Các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
               + Ảnh tư liệu về bầu cử Quốc hội các khoá
                     Quốc hội khoá IX
                     Quốc hội khoá VIII
                     Quốc hội khoá VII
                     Quốc hội khoá VI
                     Quốc hội khoá V
                     Quốc hội khoá IV
                     Quốc hội khoá III
                     Quốc hội khoá II
                     Quốc hội khoá I
               + Ảnh hoạt động Quốc hội khoá XII
                     Các kỳ họp Quốc hội
                     Các phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội
                     Các hoạt động khác
               + Ảnh hoạt động Quốc hội khóa XIII
                     Các hoạt động khác
                     Các kỳ họp Quốc hội
                     Các phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội
          + Thư viện phim
          + Các hội nghị quốc tế
       - Thông tin chuyên đề
          + Triển khai thi hành Hiến pháp
          + Sửa đổi Hiến pháp năm 1992
          + Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam
          + Trao đổi về các dự án Luật, Pháp lệnh
          + Nghị viện các nước
          + Thông tin khác
          + Chủ tịch Quốc hội các khoá
          + Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
          + Ảnh tư liệu về bầu cử Quốc hội các khoá
               + Quốc hội khoá I
               + Quốc hội khoá II
               + Quốc hội khoá III
               + Quốc hội khoá IV
               + Quốc hội khoá V
               + Quốc hội khoá VI
               + Quốc hội khoá VII
               + Quốc hội khoá VIII
               + Quốc hội khoá IX
       - CSDL Luật Việt Nam
       - Thư điện tử
       - Liên kết website
       - Kỷ niệm 65 năm QH Việt Nam
       - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
       - Bầu cử ĐBQH13 và HDND
          + Hoạt động bầu cử
          + Triển khai thi hành Hiến pháp
          + Bài viết tham khảo
          + Tin tức
          + Các văn bản
       - Văn bản quy phạm pháp luật hợp nhất
          + Hiến pháp toàn văn
          + Các văn bản
          + Tin tức
       - Văn kiện tài liệu kỳ họp Quốc hội
       - Danh sách đại biểu Quốc hội
 * Nhóm nữ nghị sĩ
       - Sơ đồ tổ chức
       - Hoạt động
          + Chương trình hoạt động
          + Thông tin hoạt động
       - Thông tin hoạt động
       - Hội nghị-Hội thảo-Toạ đàm
          + Năm 2009
          + Năm 2008
       - Bình đẳng giới
          + Văn bản pháp luật
          + Các NQ của AIPA
          + Tài liệu liên quan
       - Nữ đại biểu Quốc hội
          + Danh sách nữ ĐBQH
          + Các số liệu về nữ ĐBQH
       - Các ấn phẩm
       - Nhìn ra thế giới
       - Thư viện ảnh
       - Liên kết website
       - Góp ý
       - Documents
       - List members of the national assembly
 * Nhóm nữ nghị sĩ
       - Sơ đồ tổ chức
       - Hoạt động
          + Chương trình hoạt động
          + Thông tin hoạt động
       - Thông tin hoạt động
       - Hội nghị-Hội thảo-Toạ đàm
          + Năm 2009
          + Năm 2008
       - Bình đẳng giới
          + Văn bản pháp luật
          + Các NQ của AIPA
          + Tài liệu liên quan
       - Nữ đại biểu Quốc hội
          + Danh sách nữ ĐBQH
          + Các số liệu về nữ ĐBQH
       - Các ấn phẩm
       - Nhìn ra thế giới
       - Thư viện ảnh
       - Liên kết website
       - Góp ý
       - Documents
       - List members of the national assembly
 * Nữ nghị sĩ Việt Nam
 * MP Group
       - Documents
       - List members of the national assembly
 * English Version
       - Home
       - Socialist Republic of Viet Nam
       - The President of the National Assembly
       - The constitution of the Socialist Republic of VN
       - A brief presentation on the Vietnam and the history of the Vietnam National Assembly
       - Functions, Orgnization and activities of the Vietnam National Assembly
       - Deputies to the National Assembly
       - The Office of the National Assembly
       - Photo gallery
          + The National Assembly Chairman of session
          + Members of the National Assembly Standing Committee
               + The 1st National Assembly
               + The 2nd National Assembly
               + The 3rd National Assembly
               + The 4th National Assembly
               + The 5th National Assembly
               + The 6th National Assembly
               + The 7th National Assembly
               + The 8th National Assembly
               + The ninth National Assembly
       - Publications
       - Documents
       - List members of the national assembly
TRANG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Quốc hội. Giấy phép số 379/GP-BC ngày 15/12/2006
Phụ trách trang tin: Vụ Thông tin - Văn phòng Quốc hội
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.46338-080.46051-080.46383 Email: webmaster@qh.gov.vn

(Trang tin đang trong quá trình nâng cấp. Hiện tại chỉ hỗ trợ tốt trên trình duyệt Internet Explorer. Mong bạn đọc thông cảm!.)